Etiket: pazarlama

Esrarengiz Bahçe

Esrarengiz bahçe… İsim iyi, pazarlama stratejisi süper… Şu kapitalizm nasıl da biliyor işini. Bu yetişkin boyama kitabını alacak kitle belli, bu kitleye azıcık “farklı olma güdüsü”, biraz “entelektüel görüneyim havası” her şeyi yaptırabilir. Boyama kitabı satılıyor, boyalar tükeniyor, boya satılıyor… Sadece tüketmek var, bir de boyama süresince düşünmemizi durdurucu etkisi… Daha ne olsun. Yaşasın kapitalizm!

Yetişkin boyama kitabı mı kimyasal olmayan uyuşturucu mu? Ne dersiniz?

Ana sınıfındaki gibi el becerisi geliştirmediğimizi biliyoruz, peki neden stres atmak istiyoruz, neleri düşünmeyi erteliyoruz, neden kaçıyoruz, neden sıkılıyoruz? Küçükken bir sopadan bir taştan oyun çıkaran bizlere ne oldu da tıkandık kaldık? Ne ara şuraya geldik: “Yaratıcı olmak için zaman yok, sadece yapılacak işler var !”

Birileri yine zamanı durdurmalı, Gezi’de olduğu gibi… O zaman yapılacak işlere koyuverip, yaratıcılığımızı yeniden yakalayabiliriz, işte o zaman kronik mutsuzluğumuzdan sıyrılıp istediğimizi yapabiliriz.

Boyama kitabı da neymiş, duvarlar bizim !

medyaya nasıl direnilir?

Enformasyon, pazarlama, haber, reklamcılık, iletişim, kampanya, kamuoyu… Her şeyden önce bu sözcükleri bizzat medyanın günlük hayatımıza, ekonomik-siyasî ve toplumsal retoriğimize dahil etmiş olduğunu hatırlatmakta yarar var. Genel yönelim, bu sözcüklerin herbirine yüklenen “olumlu” anlamın mutlaklığına duyulan hayranlıktır. Etik ve düşünce açısından son derece yoksul olan medyamızın kendi gücüne duyduğu bu hayranlığın, “iletişim sarhoşluğu” adını verebileceğimiz neredeyse evrenselleşmiş bir ideolojinin özelliklerinden biri olduğunu kaydetmek durumundayız. Bu kavramlar o kadar sorgulanamaz olumlu içeriklere sahipler ki üzerinde düşünmeye başlamak bile bazı tehlikeleri göze almayı gerekli kılıyor. Sözgelimi günümüz dünyasında “düşünce”nin yapımı ve iletimi “pazarlamacı” ve “işletmeci” adını verdiğimiz yeni bir toplumsal tipin tekelindeymiş gibi görünüyor. Özellikle son on yıl içinde Türkiye’nin de bu havaya girmeye başladığı gözleminde bulunulabilir. Bu durumu “iletişim çağı”, “enformasyon toplumu” türünden genelleştirmelerle ele almaya çalışmak iletişim sarhoşluğunun tuzağına düşmek olurdu: Alman düşünürü Walter Benjamin’in onyıllarca önce düşünebildiği şeyleri, iletişim teknolojileriyle iletişim kavramı, felsefesi ve ahlâkı arasındaki uçurumun son derece derinleştiği ve genişlediği günümüzde düşünemez hale geldiysek bu sarhoşluğun etkisini rahatlıkla farketmeye başlayabiliriz.

Şimdi bu sarhoşluğun benim en önemli gördüğüm bir etkisine, sonucuna dikkat çekmek istiyorum: Medya “olaylar”ımızı kaybettiriyor bize. Dolayısıyla düşünce yeteneğimizi de… Çünkü her düşünce, kendisi de bir “olay” olmakla birlikte, olaylar üzerine olmak zorundadır. Medya ise bize “bireyleşmiş”, birbirinden kopmuş, yani üzerinde düşünemeyeceğimiz olaylar veriyor: Skandalların birbiri ardına sıralanışı, medyanın en esaslı iki tekniğiyle soyut, hayali ve düşüncesiz bir dünya anlayışını dayatmaktadır – yani tekrar ve ısrar teknikleri: birincisi gündeme getirilmiş bir olayı bıktırıcı bir tekrarla üsteleyerek kafalara işleme yoluyken ikincisi, kitle iletişiminin bütün kanallarını mobilize ederek, aynı olayı şurada duygusal, burada politik, bir yerde biçimsel, başka bir yerde enformatif biçimlerde, farklı mesaj türleriyle verip duruyor. Bu durumun en önemli sonucunun dezenformasyon yoluyla zihinleri etkileme değil, “olayları düşünülebilir olmaktan çıkarmak” ve tekdüzeleştirmek diyebileceğim bir durum olduğunu düşünüyorum. Artık medyatik olmayan, yani medyanın karşıtı olması gereken somut insan düşüncesi tarafından oluşturulmuş yeni bir “olay” kavramına ihtiyaç duyuyoruz. Medyatik olay parlar-söner, saman alevi gibidir. Ama asıl önemlisi olaylar birbirlerine “tekrar” ve “ısrar” adını verdiğim mekanizmalar dışında bağlanamazlar: sonucu, psikolojik etkilerini her an hissedebileceğimiz yoğun bir “dumur” duygusu, bir felç ve bıkkınlık halidir. Anti-medyatik düşünce “olay”ın ne olduğunu yeniden düşünmeli, olayı olay olarak yeniden kurgulayabilmelidir. Enformasyon ve iletişim toplumunda aydının aslî görevinin bundan ibaret olduğunu düşünüyorum.

Peki medyatik “olay”ı yeniden kurgulamaktaki zorluklar nasıl aşılabilir? Sözgelimi anti-medyatik çabalar çoğu yerde bir bakıma bugünlerde sesini pek duyuramayan “karşı-medya” oluşturma çabalarına tekabül ediyor. Medyanın enformasyonu kontrol edişine karşı yükseltilen bu protesto çoğunlukla, baskın medyanın gündeme getirmediği “olay” ve “gerçek”leri dillendirmeye dayanmaktadır. Böylece seslerini kaybetmiş, bir anlamda aforoz edilmiş olanlar kendilerini ifade etme şansını bulabiliyorlar. Ama onların “olay” kavrayışı farklı olmalıdır; isterseniz somut bir örnek vermeye çalışabilirim: Bir ülkede baskın olan medyanın ve yetkililerin iddia ettiklerinin aksine, sistematik, kurumlaşmış işkence yer etmiş olabilir. Bu dezenformasyonun oyununu bozacak pek çok şey anti-medya, alternatif medyalar vs. tarafından, hukuksal baskıların ve tehditlerin izin verdiği oranda kamuoyuna getirilebilir. Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarından tutun, boyalı basına varıncaya kadar günlük gazetelerin kenarında köşesinde “işkence olayları” vakalar olarak dile getirilebilirler. Ama ne yaparsanız yapın, bunlarla “işkence olayı”nın varolduğunu, hele hele sistemli ve kurumsal olduğunu anlatamazsınız. Herhangi bir emniyet ya da İçişleri Bakanlığı yetkilisi çıkıp büyük bir rahatlıkla sistematik bir işkencenin olmadığını, olsa olsa “münferit olaylar”ın vuku bulduğunu, buna karşın “sorumluların hemen kovuşturmaya tâbi tutulacaklarını” söyleyiverecektir. İşte medya modeli olayın sorunlu yanı burada ortaya çıkıyor: İstediğiniz sayıda işkence vakaları toplayabilirsiniz. Ama işkencenin sistemli olduğunu bu yoldan gösteremezsiniz. “Olay”ı anlamak ve anlatmak zordur:

Sorunun şöyle konulması gerekir: Ne zaman polis tarafından alınsan, sorguya çekilsen başına işkence gelecektir, gelmiştir ve geliyor… İşte “olay”ın gerçek formülü budur. Şöyle de diyebilirsiniz: tek bir kişi bile işkenceye uğramış olsa, orada işkence vardır: bir “olay” olarak. Ya da yine: biri işkenceden geçmemiş olsa bile işkence –bir olay olarak– yine de vardır, yanıbaşımızda, yakınımızdadır… Bu asla “böyle gelmiş, böyle gider”in meşrulaştırılması değildir – bu cümle daha çok medya modeli “olay”ın ısrarının dolaysız sonucu olan bir bıkkınlığın ifadesidir. Olay aracılığıyla “tek bir anı”, evrenselliği, ezeli ve ebedi önemi açısından kavrayabilirsiniz.

Peki medyanın hakimiyeti altındaki modern dünyada düşünme alanlarını yeniden açacak bu “olaylaştırma” yöntemi nasıl uygulanabilir? Medyayı kullanmamak bana göre asla bir çözüm değil. Kitle iletişim araçları karşı durulmaz güçleri harekete geçiriyor olmaları bir yana, asla kendilerinden kaçabileceğimiz şeyler değil. Bu araçların eğitsel, enformatif, eğlenceye dayalı, hattâ pornografik kullanımlarına bile karşı değilim. Zaten dünyaya o kadar tepeden bakacak bir halim de yok. Söyleyebileceğim tek şey, medyatik “olay”ın yanında “düşünsel olay”ın değerinin teslim edilmesinin gerekli olduğu.

Birilerinin çıkıp sözettiğim “düşünselliğin” medya karşısındaki gücünün artık çok sınırlı olduğunu, ya da benim “olaylarla düşünme” kavrayışımın oldukça havada kaldığını söyleyebileceğini tahmin ediyorum. Ancak benim anladığım anlamda “düşünce” herbirimizin, birey ya da topluluk olarak, dünyaya açılma perspektifimizdir. Düşünce her zaman bir optik, bir perspektiftir. Medyanın bir ideoloji alanı olarak işlev gördüğünü biliyoruz. Öte yandan Marx, “bir köylü kulübesinde bir saraydakinden farklı düşünülür” demişti. Basit bir olguyu anlatan bu cümleciğin neresinde ideoloji kuramının temellerini bulabiliriz? Bir köylü bir saraylı gibi düşünürse, yani “saraylı gibi düşünme” tüm topluma yaygınlaşırsa işte ideolojiyle karşı karşıyayız demektir. Köylü gibi düşünme, köylünün yaşam perspektifini düşünsel bir perspektif haline getirir. Düşünceye düşünceyle karşı çıkılır ancak. Yani düşünceyi bütün perspektiflerinde homojenleştiren, aynılaştıran düşünceye (işte ideoloji budur), perspektife dayalı somut bir düşünceyle karşı çıkılabilir. Bu homojenleştirmeyi, hakikatın her yerde aynılığını ve kendisiyle özdeşliğini sağlayan neredeyse insanüstü diyebileceğim düzeneğin medyanın ta kendisi olduğunu rahatlıkla farkedebiliriz. Böylece, düşüncede olaylar “perspektiflerin ifadesi” olarak ortaya çıkmalıdırlar.

Öyleyse, medyatik söylemle başa çıkmanın sırrı nerede yatıyor? Medya “düşünce” ve “kavrayış” üretmediği gibi “olay” da üretmez: Olsa olsa onları sahneler – bilgiyi enformasyona dönüştürür, fikri piyasaya sürer. Oysa düşünce, fikirler arasındaki bağıntıları tümüyle farklı bir düzende kurmaktadır. Medya bize şu “eğitici” uyarıları yağdırır: “Trafik canavarı olmayın, kazalar onbinlerce ölüme, yüzbinlerce sakatlık vakasına neden olmaktadır.” Düşünce ise olayları bu mantıksal neden-sonuç zincirini tersine çevirmelidir. Düşünür Ernst Jünger’in dediği gibi, “tüm bu sakatlıklara neden olanın kazalar olduğunu düşünmek optik bir yanılgı, bir göz aldanmasıdır; aksine başımıza gelen kazalar, dünya henüz rüşeym halindeyken bile sakatlanmış olmamızdan gelirler.” Böylece düşünce sakatlıkların nedeninin basitçe kazalar olmadığını, kazaların nedeninin ise basitçe dikkatsizlikler ve ihmaller olmadığını, bütün bu nedenler-sonuçlar zincirinin aslında başka bir alanda belirlendiğini kavrayabilir: yaşamak zorunda bırakıldığımız bu dünyada mağduruz, sakatız: trafik bu dünyanın bir olayıdır. Trafik içine doğduğumuz tehlikeli bir dünyadır; orada her zaman hep… kazalar gelir başımıza. Olaylaştırma bütün basitliği ve anlaşılabilirliği içinde fikirler arasındaki bağlantılar zincirini de sağlar. Sözgelimi trafik ile metropoliten yaşam, vahşi piyasa kapitalizmi arasındaki bağlantılar: Medyanın “kamuoyu oluşturma” adına “iş kazalarına” karşı münferit ve bağlantısız uyarıları, ancak kayıtsız bir kulak verişi celbedebilirken, fikirler arasındaki düşünsel bağlantı aynen trafik dünyası gibi vahşi kapitalizm dünyasının, oradaki iş örgütlenme biçiminin iş kazalarının gerçek nedeni olduğunu kolayca görebilir. Ayrıca süratin ve denetimin aynı oranda zorunlu kılındığı vahşi trafik alanıyla vahşi kapitalizm arasındaki bağı da: zaman paradır; öyleyse sürat de paradır…

MEDYANIN SEFALETİ

Türk medyasının Batı medyası karşısındaki farkını, sözgelimi Türk basın sisteminin nasıl işlediğini örnekleyecek, herkesin şu anda elindeki gazetelerle yapabileceği kolay bir araştırmayla göstermek çok kolay: Gazete adını verdiğimiz nesnenin bir yapısı, görsel-işitsel malzemenin bir sunuluş biçimi vardır. Sözgelimi günün önemli haberleri, ekonomi-maliye sayfası, kültür sayfası, spor vb. sayfası gibi. Üstelik bu sayfalar hiyerarşisinin, sözgelimi devletin, hükümetin bakanlıklar ve müdürlükler hiyerarşisiyle ne kadar koşut olduğuna dikkat edin. Kısaca söylemek gerekirse, belli konulara hasredilmiş özel basınla bulvar gazeteleri dışında gazete formu açıkça bir devlet formunu yankılamaktadır: Ekonomi sayfası, polis haberleri sayfası, spor sayfası, dış haberler servisi vs… Bu “ortak form”a güvenerek alın o günün belli başlı gazetelerini, sürmanşetlerden başlayıp, ilk sayfasından son sayfasına, baş sayfa haberlerinden spor haberlerine dek hiyerarşik düzenleri içinde sıralayıp kategorilendirin. Malzemenin, yani haberlerin çeşidinden, atfedilen önem sırasına varıncaya dek ne kadar büyük bir çeşitlilik bulunduğunu farketmek hiç de zor değildir. Bir gazete için en önemli haberin öteki gazete için nasıl yarım sütunluk bir haber durumuna düşebildiği Türk basınında gerçek “habercilik” anlayışının bulunmadığının en önemli kanıtıdır.

İkincisi medyanın kamu tartışmalarının, haber iletiminin (Starcıların dediği gibi “gerçek”lerin), enformasyon dolaşımının aracı ya da ortamı olduğunu söylemek büyük bir saflıktır. Medya bize daha çok neyi düşünüp kabul etmek, neyi düşünmemek gerektiğini söylemeyi görev edinmiştir. Bu “manipülatif”, tek-yönlü iletişimin günümüz Türkiye medyasında Batı’dakinden çok daha sorunlu bir şekilde güç kazanmış olduğu açıktır. Siyaset Meydanı gibi programlara bakın: Bunlarda bir “kamu tartışması”ndan çok, yine medya tarafından gündeme getirilmiş belirli sayıdaki konuda kaba bir aklama-karalama faaliyetinin yürütüldüğünü görüyoruz. Dışarıda kimin ne kadar konuşma özgürlüğü varsa program sırasında da aynı oranda özgürlüğe sahiptir. Başka bir deyişle, siyasetçi demagojisini, akademisyen etkisiz ukalalığını, “halk”ı temsilen çağrılan kişiler de “sokağın sesleri” diyebileceğimiz bir bastırılmış (asla kaale alınmayan) istekler, talepler, protestolar bombardımanını rahat rahat yapıp durur. Özel ya da devlete ait medya kuruluşlarının aralarında bu açıdan herhangi bir karşıtlığın bulunmadığı da besbelli. “İyi program”ın çok seyredilen, çok satan –günümüz “piyasa ideolojisi” uyarınca– program anlamına gelmesi ve bundan başka hiçbir anlama gelmemesi, başka bir kritere boyun eğmemesi sözkonusudur bugün. Genel olarak söylemek gerekirse, Türkiye’de medya, Batı’nın bir zamanlar (Aydınlanma Çağı’nda ve Fransız Devrimi etrafında) geliştirdiği, ancak zamanla eskiterek kurumlar, sivil ve siyasal örgütlenmeler, profesyonel bir meslek haline gelmiş bir gazetecilik ve toplumsal iktidar mekanizmaları arasında kaybetmesine karşın yaşatmak zorunda hissettiği bir özgür “kamu alanı”nın oluşturulması şansına sahip değildir. Modern iletişim teknolojilerinin arka planını oluşturan medya endüstrisi, Batı’da ortadan kaldırabildiği bir oluşumu Türkiye gibi “gelişmekte olan” bir ülkede haydi haydi engelleyebilecek güce sahiptir.

Peki Türkiye’de medya’nın “olumluluk” içeren hiçbir şansı yok mu? Belki öncelikle bir “medya etiğine” ihtiyaç var. Ben bu etiği “liberal” ideolojinin, İslâmi “ahlâk”ın ya da “sosyalist” düşüncenin medyaya taşınması ve yerleşmesi ile gerçekleşecek bir “çoğulculuk” aracılığıyla mümkün görmüyorum. Bu etik daha çok medyanın kendi pratiğine özgü olmalıdır… Sözkonusu olan, sözgelimi ABD’de “politik açıdan düzgün” (politically correct) denilen tutum değildir. Aksine yalnızca “küfretme” özgürlüğünün sınırsızca kullanılabileceği bir toplumun medyasının başka türlü davranabileceğini sanmak, hattâ istemek insafsızlık olurdu. Dünya “küfürle” yüklü yoğun bir edebiyata sahiptir: Modern sanat dünyası Copernicus’tan beri kutuplar tarafından gerilmekte, sanatçı ile eser, tasarım ile nesnesi arasında büyük bir uzaklaşma cereyan etmektedir. Bu uzaklaşmanın doruk noktasını kitle iletişimine konu edilmiş sanatta bulmak Benjamin’in etkili yazılarından elli sene sonra herhalde büyük bir keşif değildir. Öyleyse gerçek bir anti-medya bu gerilimi, bu uzaklaşmayı ya aşırı noktalarına vardıracak (medya yalan haber yapıyorsa izleyicisini toptan “sahte” bir dünyaya, edebiyatın, uydurmanın dünyasına taşıyacak) ya da –becerebilirse– ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Bu ikincisi benim “olaylaştırma” adını verdiğim bir güzergâh üzerinde gerçekleştirilebilir, bir düşünme işidir.

DEMOKRASİ VE İLETİŞİM

Demokrasi ile iletişim arasında en güçlü Avrupa düşünürlerinin (sözgelimi Jürgen Habermas ve Karl Otto Apel) kurmaya çalıştığı, ancak her telinde uyarıların kaynaştığı bir bağ var. Toplumun demokratikleşmesine medyanın katkısı sorusu bence kendi içinde açık bir anlam taşımıyor. Her şeyden önce böyle bir katkının olabilirliği bizzat medyanın kendisinin önceden demokratikleşmesini varsayar. Yoksa totaliterliğin bile “ideal iletişim” düzeneklerine sahip olduğu söylenebilir: Hobbes’un dediği gibi, “özgür olduğuna inanmak için egemenin konuşmasına ses çıkarmadan dudaklarınla eşlik et” – işte demokratik ya da değil, medyanın “iletişim” anlayışının genel formülü. Bireysel farkların hiçe indirgenmesinin örtük bir amaç olarak varsayıldığı “ideal iletişim” ne enformasyon ve bilginin bölüştürülmesine, ne de her “ideal” demokratik toplumun varsaymak zorunda olduğu “özgür düşüncenin oluşmasına engel olmama” haline olanak sağlar. Aksine 18. yüzyıldan bugüne evrildikleri haliyle demokratik toplumlar gittikçe artan ölçekte disipliner ve denetimsel örgütlenme tarzlarını varsayıyorlar. Başka bir deyişle modern demokrasinin doğuşunda oldukça mekanik bir disipliner varsayım vardır: Modern haklara sahip olmak, geleneksel toplumların asla sahip olmadığı özel bir uysallığa sahip olmaktan, bu yönde eğitilmiş olmaktan geçer. Yoksa siyasal iktidarlar bu hakları hiç kimsenin kara gözleri aşkına tanıyor değildirler. İşte modern “iletişim” özgürlükleri, dünyanın globalleşmesiyle birlikte gelen “haberalma özgürlüğü” de dahil olmak üzere, bu kez enformasyon yayılım mekanizmalarının sağladığı bir “denetim toplumu”nu varsayar ve amaçlarlar.

İletişim alanında son teknolojilerin getirdiği “sarhoşluk” insan ırkının yalnızca geleceği açısından değil, geçmişi açısından da büyük bir tehlike olarak beliriyor. Hattâ bu ikincisinin daha büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Nasıl Nazizm, “totaliter” bir dili genel bir toplumsal/kütlesel denetim mekanizması olarak kurmuş ve bu sayede “mitolojik” bir dili 19. yüzyılın sahip olduğu belli bir tür “tarih bilinci”nin yerine getirmişse, medyanın dili de geçmişi kaybettirme etkisine sahiptir. Nazizmin en ilginç tiplerinden olan Doktor Goebbels “görsel-işitsel” adını verdiğimiz iletişim ve propaganda tekniklerinin babası ve destekleyicisiydi: Nazi propagandasının rakipleri karşısındaki üstünlüğünü, rakiplerinin hâlâ 19. yüzyıl kamu alanlarını varsayan “bilişsel” bir dili, bilinçlere hitap eden “yazılı” basın tekniklerini kullanmakta ısrar etmelerinin dolaysız bir sonucu olarak görüyordu. Her şey medyanın görsel-işitsel dilinin “düşünme” faaliyetini engellemesi üzerinde kurulmuştur. Modern iletişim teknolojilerinin cephaneliğinde “düşünme” ile “iletişim” arasında hiç değilse Nazizmden bu yana süregiden bir mücadelenin sona erdirilmesi yolunda sayısız beklenti bulunmasına karşın, bazılarının “enformasyon toplumu” adını verdiği ve yeni yeni girmekte olduğumuz (Türkiye olarak büyük bir şevk ve tedbirsizlikle girmeye can attığımız) “denetim toplumu” tüm bu beklentileri bir karamsarlık denizinde boğmaya adaydır. Hele Türkiye gibi kırık dökük bir demokrasiye sahip bir ülkede medyatik denetim toplumu bilgi alışverişlerinde son derecede tehlikeli bir eşitsizliği kurumsallaştırabilir.

* bu yazı ilk olarak Birikim dergisinin 68.-69. sayısında yayımlanmıştır.

ulus baker

sadece uzak durun

steve jobs’ın ceo’luğu bırakmasının ardından hakkında yazı yazmayan bir siz kaldınız uyarıları ile bu yazıyı okuma şerefine nail oldunuz, aferin. steve jobs abimiz başarıları, konuşmaları, hikayeleri, ıvırları ile anıldı, bütün piyasa adam gitti diye bir hüzünlendi, apple hisseleri ciddi düşüş gösterdi.

başarılı mıydı? kesinlikle evet, bunu tartışmaya bile gerek yok. fakat kanımca kendisinin en çok başarılı olduğu nokta bütün dünyayı kendisinin ürünlerinin yaşamlarımızı değiştirdiğine ikna etmesiydi. apple’ın pazarlama stratejisi üzerimizde çok ciddi başarılar elde etti (ben dahil) ki bu yazıyı kendilerinin bir ürününde yazıyorum.

apple bu konudaki tek firma da değil. takıntılı olduğumuz, sürekli ürünlerini tükettiğimiz her firma için bu geçerli. bu konuda kendinizi üzmenize de gerek yok. insan doğası “istemek” üzerine tanımlı, günümüz sisteminde de tüketmeden yaşamak mümkün değil. fakat yapabilecekleriniz var, tüketme isteğinizi azaltacak, içinizdeki arzuyu öldürecek şeyler var:

  • alışveriş merkezlerine ve sizin bir şeyler satın almanızı sağlamak için tasarlanmış yerlere gitmeyin. ne gidiyorsunuz, bok mu var?
  • manyak gibi tv izlemeyin. en azından reklamları izlemeyin, emin olun hepsi siz ihtiyacınızın olmadığı şeyleri almanız için tasarlandı.
  • düzenin %50si reklam, anlamsız renkli dergilerini okumayın. milli eğitim bakanlığı’nın önerdiği “yüz temel fanzin”den başlayın.
  • katalogları okumaktan vazgeçin, hem reklamları sevmediğinizi söylüyorsunuz, hem de %100 reklam okuyorsunuz, manyak mısınız?
  • online alışveriş şirketlerinden ve fırsat sitelerinden uzak durun. hepsi bir ihtimal alabileceğiniz ama o siteler olmasa almayacağınız ürünler ile dolu. şirketlerin mail listelerinden çıkın ya da ara ara takip ederek ürünler üzerinde ne kadar indirim yapabildiklerini görüp kar marjları üzerine fikir sahibi olun.
  • insanların sahip oldukları şeylere sanal alemde ve günlük hayatta bakmaktan vazgeçin. elinizdekilerle mutlu olmayı öğrenin.
  • bir ürünü istediğinizin farkına vardığınızda (farkındalık harbiden önemli) bir durun. bir kenara not alın, 15-20 gün sonra tekrar bakın zamanla o isteğinizin yok olduğunu göreceksiniz.

şirketlerin pazarlama ve reklam faliyetleri karşısında tek başına savaşmanız mümkün değil, gerçekten değil. önünüze koyulan reklamın ardında uzaktan ilişikleri de kattığınızda 400-500 insanın çabası var, hepsi insan psikolojisi üzerine binlerce araştırma sonuçlarından faydalanarak üretiliyor. sadece uzak durun, işe yaradığını göreceksiniz.

 

yürüyen billboardlar

mindless consumerism

mindless consumerism

minimalizm her ne kadar “her şeyi atmak mı, çok saçma” mantalitesi ile algılansa da aslında insanların saf tüketicilere, alınıp satılan şeylere ve market mekanizmasına dönüşümüne aksi yönde hareket eden şeylerden biri. ve minimalist bir bakış açısı bir çok şeyi değiştirebilir. birazdan okuyacaklarınızın buna iyi bir başlangıç olması dileğiyle.

pazarlamacılar ve reklam endüstrisi tarafından bize sürekli tüketmemiz gerektiği söylenilen ürünlere aslında ihtiyacımız olmadığı basit gerçeğini görme gücümüzü kaybedeli uzun zaman oldu.

aslında çok az şeye ihtiyacımız olduğunu unuttuk, bu sebeple çok fazla tüketiyoruz.

ve biz şirketlerin bizi reklam ve pazarlama aracı olarak kullandığı gerçeğini de unuttuk.

bu gerçekten rahatsız edici. öncelikle böyle kullanıldığımız için rahatsız edici, fakat daha rahatsız edici olan şey ise bunun farkında olmamamız ve gönüllü bir şekilde buna katılmamız.

üzerlerinde logolar ve sloganlar olan kıyafetler giydiğimizde ya da bunu vurgulayan ürünler kullandığımızda onlar için reklam yapıyoruz. yürüyen billboardlar gibiyiz. yeni ürünler hakkında tweet attığımızda ya da bir şeyler paylaştığımızda sadece güzel şeyleri arkadaşlarımızla paylaşmıyoruz, şirketlerin ellerinde oynuyoruz. yeni ürünler hakkında inceleme yazıları yazdığımızda – ya da her gün okuduğumuzda – biz sadece doğru bilgiyi araştırmıyor, pazarlama makinesinin bir parçası oluyoruz.

ben de herhangi biri kadar suçluyum fakat bence artık bu konuda bir şeyler yapmanın zamanı geldi.

artık şirketlerin pazarlama aracı olmayalım, ürünün ne kadar kaliteli olduğunu düşünseniz de. kendimizi neler satın aldığımız ya da kullandığımıza göre tanımlamayalım. neler yarattığımız ve başkalarına nasıl yardım ettiğimize göre tanımlamak varken.

reklamın insanlar arası iletişimin baskın noktası olmasını engelleyelim ve doğru insan iletişimini keşfedelim.

bence bunu sadece haketmiyoruz, buna ihtiyacımız var.

sosyal medyanın gücünü kullanın

reklamlara bakmak öldürür

kapitalizmin dolayısıyla şirketlerin temel dayanakları tüketicidir. tüketici varoldukça şirketler varolur. bu yüzden mevcut sistemi ve/veya spesifik kurumları yıkmak için aslında istikrarlı bir toplumsal hareket yeterli olur. fakat mevcut popüler kültürün masalları ile birlikte insanlar bir ilüzyon içerisinde çoğu zaman bu gücün farkında olmazlar ya da hareketin bir kitle hareketine dönüşmeyeceğini düşünerek bu hareketlere katılmazlar. gerçekleşen zamların veya indirimlerin tamamiyle arz/talep dengesi içerisinde hareket ettiği basit ekonomi 101 bilgisi bahsettiğimiz. sistem bu kadar basittir. eric cantona‘nın (the king) banka boykotu hareketinde bahsettiği tamamiyle budur;

“bunca yoksulluk varken mutlu olabileceğimizi sanmıyorum. ama yapacak birşeyler var. bugünlerde sokaklarda olmak ne anlama geliyor? protesto etmek mi? kendinizi kandırmayın. Bu işe yaramaz. devrimi başlatmak için ellerimize silah almıyoruz, bugünlerde devrim yapmak gerçekten kolay. sistem bankaların gücü üzerine kurulu, bankaların çökertilmesi gerekir. üç milyon, 10 milyon insan… ve bankalar çöker, gerçek bir tehdit de yok. bu gerçek devrim. zor değil, sokaklara çıkmak ve otomobilinizle kilometrelerce yol gitmek yerine yakınınızdaki bankaya gidin, paranızı çekin. çok sayıda insan bunu yaparsa sistem çöker. silahsız, kansız…”

markalar ise bu hareketi engellemek ve tüketimi artırmak için pazarlamayı kullanırlar. milyonlarca dolar harcayıp, yapılan araştırmaların sonuçlarıyla tüketiciyle aralarında maksimum duygusal bağı oluşturacak reklamlar ile bir marka algısı yaratırlar. bu sebeple tüketim fiziksel bir aktiviteden öte duygusal tatmin de sağlar. markayı satın aldığınızda sadece ürünü değil o markanın vaat ettiklerini de aldığınızı hissederseniz. bu yüzden markalar günümüzde üründen çok markanın değer algısına odaklanırlar. özellikle lüks tüketim mallarında üretim değeri ile satış değeri arasındaki devasa farkları bu algı doldurur.

markalar bu reklamları bütçelerine göre mümkün olan bütün mecralarda karşımıza çıkarırlar. gün içerisinde maruz kaldığımız reklam sayısının 2000-3000 civarında olduğu söyleniyor. dikkatimizi dağıtmak ve bizi yormak için fazlasıyla yeterliyken sıra son yıllarda kullanımı oldukça artan sosyal ağlara geldi. facebookta 750 milyon, twitterda 200 milyon aktif kullanıcı bulunurken bu da oldukça doğal ve diğer mecralara göre oldukça ucuz.

basit hediyeler ve advergame’ler ile tüketiciyi profillerine çeken bu markalar itibarlarını ve imajlarını bu sayfalar üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar fakat diğer mecralardan farklı olarak kontrol tüketicinin elinde ve tüketici oldukça basit bir şekilde markalara kolaylıkla kontrol edemeyecekleri zararlar verilebilir.

yapabileceğiniz şey oldukça basit; sosyal medyalarda markalar adına hesap açın ve markaların oluşturmuya çalıştıkları algıya zıt şekilde hareket edin. başlarda güvenilirliği sağlamak için markanın sitesindeki söylemleri aktarın fakat arada tam ters noktalarda hareket edin, saçmalayın, vatandaşın hassas olduğu noktalar üzerine oynayın. kazandığınız her takipçi şirketin eksi kalemlerine bir şekilde yansıyacaktır.

siz bu hareketi yaparken markalar pek tabii sessiz kalmayacak, sosyal ağ yöneticileriyle iletişime geçip hesabınızı kapattırmaya veya hesabı üzerlerine almaya çalışacaklardır. fakat sosyal ağların düşünce özgürlüğünü koruma sorumlulukları bulunduğu bir ortamda telif haklarını ihlal etmeyen ve nefret söylemi olmayan içerikler karşısında fazla yaptırımları yok.

hamlenizi yapın ve markaların iletişim ajanslarının temsilcilerinden ya da marka yöneticilerinden maillerinizi bekleyin. size teklif edecekleri ufak hediyeler olacaktır ya da durum gerçekten kötüyse para bile teklif edeceklerdir. eğlenceyi yönlendirmek size kalmış.

99 Francs – 99 YTL . 2007

“Herşey satın alınabilir;
Aşk, Sanat, Yeryüzü,
Sen,
Ben,
Özellikle de ben.”

Tüketim toplumu olan bizleri çoktan çözümlemiş ve esiri etmiş reklam sektörünün kendini inceleyip imha etmesiyle ilgili bir fransız filmi. ben sevdim. inşallah siz de izler seversiniz.

99 Francs