Etiket: iyi

İyinin ve Kötünün Ötesinde

Kötünün altında yatan asıl soru şu: İyi nedir? Benim felsefem tamamen bu soruya cevap verme çabasının sonucu. Ben iyiyi, (çoğul halde) “hakikatler” olarak adlandırıyorum; bunun karmaşık sebepleri var. Bir hakikat, somut bir süreçtir: bir karşılaşma sonucunda, genel bir isyan veya şaşırtıcı bir buluş sonucunda yaşanan büyük bir altüst oluşla başlayıp, bu şekilde tecrübe edilen değişime sadık kalmakla gelişen bir süreç. Bir hakikat, aynı anda hem yeni hem evrensel olan bir şeyin öznel gelişimidir. Yeni: kâinatın düzeninde öngörülmeyen şey. Evrensel: her insan bireyini, sırf insan olmaklığı uyarınca (ben buna türsel insanlık diyorum) ilgilendirebilecek şey. Sık sık tekrarladığım bir söz var: Bir hakikatin “aktivisti” olmak gerekir. Bencilliğin insanı bir hakikatten vazgeçmeye götürdüğü her yerde kötülük vardır.

Demek ki, kötülüğü tek bir cümleyle tanımlayabiliriz: tikel veya bireysel çıkarların baskısıyla bir hakikatin sekteye uğratılması. Elbette ki insan her şeye “kadir”dir, her insan… Bir bakmışsınız iyi dediğiniz insanlar işkenceci olmuş, veya barışçıl yurttaşlar sudan sebeplerle insanlara karşı şiddet kullanıyor; bunu her yerde görürsünüz. Bunda ilginç bir taraf yok. Sadece bize insan türünün, adi çıkarların hükmü altında olan bir hayvan türü olduğunu hatırlatıyor, ki kapitalist kâr bunun yalnızca hukuki resmiyet kazanmış hali.

Aslında burada iki yaygın ahlak anlayışı (dolayısıyla iki iyi-kötü ayrımı) devreye giriyor. Rousseau’ya dayanan “doğal” ahlak anlayışı ile, Kant’a dayanan “biçimsel” ahlak anlayışı:

1. Bir “doğal” ahlak vardır, her insanın kötü olduğunu bildiği şeyler vardır. Dolayısıyla, insan türü için bir kötü kavramı vardır. Buna verilen örnek işkencedir.

2. Bir “biçimsel” ahlak vardır, bütün tekil durumları aşan evrensel bir yükümlülük vardır. Dolayısıyla, koşullardan bağımsız, evrensel bir kötü de vardır. Buna verilen örnek, özne olma yükümlülüğü, insanın temel hayvani yanını aşma yükümlülüğüdür. Tam anlamıyla insani bir özne olmayı reddetmek, kötüdür.

Tabii ben bu anlayışların ikisine de tamamen karşıyım. Ben insan denen hayvanın doğal halinin iyi veya kötüyle hiçbir alakası olmadığını savunuyorum. Kant’ın kategorik buyruğunda tarif ettiği o biçimsel ahlaki yükümlülüğün de gerçekte var olmadığını savunuyorum. İşkence örneğini ele alalım. Roma İmparatorluğu gibi gelişmiş bir uygarlıkta bile işkence, kötü addedilmeyi bırakın, zevkle izlenen bir gösteriydi. Arenalarda insanlar kaplanlar tarafından yeniyor, diri diri yakılıyor; seyirciler birbirinin gırtlağını kesen gladyatörleri keyifle izliyordu. Ülkemin, Fransa’nın silahlı kuvvetleri, Cezayir Savaşı sırasında dönemin hükümetlerinin ve kamuoyunun çoğunluğunun onayıyla bütün tutsaklara işkence yaptı. İşkencenin reddi kesinlikle doğal değil, tarihsel ve kültürel bir fenomen. İnsan türü genel anlamda merhamet kadar acımasızlığa da yatkın; her ikisi de aynı ölçüde doğal ve ikisinin de iyi veya kötüyle alakası yok. Acımasızlığın gerekli ve faydalı olduğu kritik durumları hepimiz biliriz; öte yandan, merhametin de başkalarını aşağılamaya denk düştüğü durumlar vardır. İnsan türünün bünyesinde kötü kavramını temellendireceğiniz hiçbir şey bulamazsınız; dahası, aynı şey iyi kavramı için de geçerlidir.

Özne olma imkânı bize bağlı değildir, daima tekil koşullar altında meydana gelen şeye bağlıdır. Örneğin, Fransa’daki Nazi işgali sırasında Direniş’e katılmışsam, yazılmakta olan tarihin bir öznesi olurum. Bu özneleşme içinde, neyin kötü olduğunu ayırt edebilirim: yoldaşlarıma ihanet etmek, Nazilerle işbirliği yapmak vs. Alışıldık normların dışında neyin iyi olduğuna da karar verebilirim. Yazar Marguerite Duras, Nazilere karşı direnişin gerektirdiği koşullar nedeniyle, hainlere yönelik işkence eylemlerine katıldığını anlatır. İyi ile kötü ayrımı, tamamen, oluş halindeki öznenin içerisinde doğar ve bu oluş haliyle birlikte değişir.

Özetle, doğal bir kötü tanımı yoktur; kötü daima, belirli bir durumda, bir özneyi zayıflatma veya yok etme eğiliminde olan şeydir. Dolayısıyla kötü anlayışı da tamamen bir öznenin kendini oluşturduğu olaylara bağlıdır. Kötünün ne olduğunu belirleyen, öznedir; yoksa “ahlaklı” bir öznenin ne olduğunu tanımlayan doğal bir kötülük fikri yoktur. Kötüyü, negatif biçimde bile olsa tanımlamakta çıkış noktası alacağınız hiçbir biçimsel buyruk yoktur.

“Ötekine saygı” ilkesinin, iyi ile kötüye dair ciddi bir tanımla hiçbir ilgisi olmadığının altını özellikle çizmem gerek. Bir düşmanınızla savaşıyorsanız; başka biri için zalimce terk edilmişseniz; vasat bir “sanatçı”nın eserleri hakkında hüküm vermeniz gerekiyorsa; gerici tarikatler bilimi tehdit ediyorsa, “Ötekine saygı” ne anlama gelir? Çoğu durumda asıl zararı veren, asıl kötü olan, tam da bu “Ötekine saygı”dır. Hele ki öznel açıdan adil bir eylemi tetikleyen şeyin, başkalarına karşı direniş, hatta başkalarına karşı nefret olduğu durumlarda… Kötülük sorusunun bir özne için sorulabileceği durumlar da hep bu tür koşullarda ortaya çıkar: şiddetli çatışmalar, zalim değişimler, tutkulu aşklar, sanatsal yaratımlar. Kötü, ne fıtrat olarak ne de yasa olarak var olur. Kötü, hakiki olanın tikel oluş sürecinde var olur ve çeşitlenir.

Benim önerdiğim hakikatler etiği, soyut bir doğru veya olağanüstü bir kötü yerine, somut durumlar üzerinden ilerliyor. Siyasette kötüyü görmek kolay: Yaşam, zenginlik, güç bakımından mutlak eşitsizliktir kötü. İyi, eşitliktir. İnsanlığın tamamının su ve gıda, okul ve hastane ihtiyacının karşılanması için gereken toplam kaynağın, zengin Batı ülkelerinin bir yıllık parfüm harcamasına denk olduğu gerçeğini daha ne kadar sindirebiliriz? Mesele bir insan hakları veya ahlak meselesi değil. Mesele, bütün insanların eşitliği adına, kişisel veya ulusal kâr yasasına karşı verilen temel savaş.

Sanatsal eylemde iyi, dünyanın anlamını aktaran yeni formların keşfidir. Bilimde iyi, özgür düşüncenin cesareti, sağın bilginin sevincidir. Aşkta iyi, farklılığın gerçekte ne olduğunu, birken iki olunduğunda bir dünya inşa etmenin ne demek olduğunu anlamaktır. Akademik alıştırmalar veya “kültürel” ticaret; kapitalist kârın hizmetindeki bilgi; salt bir haz tekniği olarak görülen cinsellik: Bunlar da kötüdür. Tekrar söylüyorum: Bu deneyimleri bütün dünya paylaşıyor. Hakikat etiği, belirli koşullar altında, daima, hakikat adına dört temel kötülük biçimine karşı savaşmaya dönüşür: gerici bilgi-düşmanlığı, ticari akademizm, kâr ve eşitsizlik siyaseti, cinsel barbarlık.

Christoph Cox ve Molly Whalen’in Cabinet dergisi Kış 2001-2002 sayısı için Alain Badiou’yla yaptıkları söyleşiden seçilmiş pasajlar. Teşekkürler e-skop.

iyi uyanın

Spinoza’nın altını çizdiği gibi “olumsuz tarafından kemirilen bir dünyada, insanın öldürücü iştahını, iyilik ve kötülüğün, adalet ve adaletsizliğin kurallarını” sorgulayan, “olumsuz bütün hortlakları” ifşa etmekten, hayata ve hayatın gücüne inanmaktan vazgeçmeyenler olduğu sürece iyi uyanacaktık.

İyinin ve Kötünün Ötesinde

İyinin ve kötünün ardında olma durumu, iyinin ve kötünün yokluğuna işaret etmez. İyinin ve kötünün ötesinde olma durumu, bir şeyin iyi ve kötü kavramları ile değerlendirilemeyeceğine işaret eder, kısaca iyinin ve kötünün ötesinde olan ne varsa onu “iyi” veya “kötü” sıfatlarıyla değerlendirmek mümkün olmayacaktır.

Bu durum, iyinin ve kötünün ötesinde olan şeyin iyi veya kötü parçaları olmayacağını da işaret etmez, iyi ve kötünün ötesindedir ve iyi de kötü de onun parçalarıdır yani iyi de değildir kötü de ama bunları kendi içinde birleştirmiş, kötüyü de iyiyi de kendi parçası haline getirip kabullenmiştir, Lao Tzu Tao için “Taoyu açıklayabiliyorsanız o Tao olmaktan çıkar.” der, ki iyinin ve kötünün ötesinde olma durumu da bunu getirir, iyinin ve kötünün ötesinde olan şey iyi ve kötü ile tanımlanmaya çalışılıp kalıplara hapsedilirse olageldiği bütünlüklü yapıdan koparılıp, bir parçası alınacak ve onun da kendisinin bütünü olduğu iddia edilecektir. İyinin ve kötünün ötesinde olan ideal olan değildir, idealize edilecek herhangi bir şey yoktur, tam ya da mükemmel değildir tersine eksiktir, kötü bir yanı vardır, lâkin eksikliği ve mükemmel olamayışı onu tam, ideal olandan daha çekici kılar, mükemmel olanın monotonluğuna başkaldırmış ve eksik olan riskliliğine ve öğreticiliğine sahip olmuştur.

Bütün hisler arasında bu mertebeye ulaşabilecek tek his aşktır. İki cins arasındaki cinsel ilişkiyi kastetmiyorum, herhangi iki insan arasındaki yoğun duygulu ilişkiden bahsediyorum, ancak iyinin ve kötünün ötesinde olabilen his budur. Karşıdaki kişide iyinin ve kötünün olduğunu bilerek, bu hissin bize iyi ve kötüyü yaşatacağını bilerek hissederiz, onun içindeki iyiyi ya da kötüyü severek değil, onu iyi ve kötü severek değil, yalnızca severek ve yalnızca var olduğu için severek, reflektif bir şekilde kendimize dönen bir şekilde severiz, sonsuzca.

Ölümsüz olan budur, hiçbir sesin yok olamayacağını bilerek, hiçbir düşünceyi üretmek için kullandığımız elektrik akımlarının yok olmayıp sadece dönüşeceğini bilerek, eğer bu kadar kozmik bir şekilde baksaydık olaya, hislerimize, iyi ve kötü özelliklerden uzaklaşarak daha fazla yönelirdik sanırım, zira zamanın düz bir çember olduğunu düşündüğümüzde ve yok olan hiçbir şey olmadığında, sırf bu zamanın bu parçasında birine karşı sonsuz bir şeyler hissetme şansımızın olduğunu görüp ve bu hislerin parçalarının da sonsuza dek kozmik boşlukta salınacağını bilerek hissetsek, daha fazla sever, daha az planlardık sanırım.

İdealizasyon, bütün kötülüklerin anasıdır ve en ani şekillerde yok eder hisleri, oysa iyinin ve kötünün ötesinde konumlanır ve konumlandırırsak, ne idealize eder, ne de pişmanlığa uğrarız. Kierkegaard, yap ya da yapma pişman olacaksın diyor, ben ise bir şeyin sonucunun etkisi olacağını ama bunun iyi veya kötü değil, olması gibi gerektiği olacağını düşünüyorum, yap, pişman olmayacaksın, yapma yine pişman olmayacaksın.

pazar ayinleri – 1. mektup

KAPLANA DÖNÜŞMEK ÜZERİNE

Çirkinleşebilirim. Öyle keskin, öyle renkli, öyle götünüzün yemeyeceği biçimde çirkinleşebilirim ki hem de bugüne kadar başarıyla altından kalktığınız tüm muhasebe eşitlikleri uçup gidiverir bir anda aklınızdan. Bir çırpıda. Olanca anlamsızlığımla çökebilirim kokuşmuş hayatlarınızın üzerine. Şaşkın şaşkın çıkış kapısını aramayı becerebilirsiniz en fazla. Buradayım lan ben diye fısıldayabilirim kulaklarınıza, saçlarım da burada, parmaklarım da, tırnaklarım da, taşaklarım da burada, gecenin kör karanlığında, tam da gereğinden fazla dramatize edilmiş bir sevişmenin ardından sırt üstü uzanmış olan biteni anlamlı kılacak bir hikaye kurgulamaya çalışırken siz ölümlüler. Çıplak kasıklarınızda dolanan sustalının buz gibi şiirini fısıldayabilirim ustalıkla dekore edilmiş yatak odalarınızın dilsiz duvarlarına. Ezberlediğiniz tüm saçmalıkları unutturabilirim bu sayede. Tertemiz dişlerinizin arasında seneler seneler seneler boyunca gevelediğiniz tüm kelimeleri yutturabilirim size. Beşer beşer hem de. Ne hayatın kısalığı kalır geriye ne de uçuşan kuşlar.

Anlıyor musunuz?

Dizlerimi göğsünüze yaslayıp güm güm yumruklayabilirim biçimli burunlarınızı. Acı. Bir süre sonra alelade bir kelime olmaktan çıkar. Anlamanızı sağlayabilirim. Tüm güçlü kelimelerin aynı fıtrat üzerine var edildiğini. Yıkım gibi. Hiç konuşmadan, sadece acıyı tattırarak kıyamet kehanetleriyle müjdeleyebilirim sizi. Kaşlarınızın arasına işaret parmağımı basar, sizi kendi kanınızla kutsayabilirim. Kusursuz yirmi üç nisan melodileri ıslıklayabilirim bu sırada. Kenar mahallelerdeki göt kadar okul bahçelerinde yankılananlara benzer melodiler. Sararmış bıyıkları ve kahverengi takım elbiseleriyle ellerini uzattıkları her şeyi çürüten bezgin hayat bilgisi öğretmenlerinin kambur gölgelerinde titreşen mini mini birlerin ruhlarını ısıtan melodilere benzer melodiler. Ama yine de, oturtamazsınız olan biteni makul bir çerçeveye. Öyle değil mi? Şimdi, bu ne münasebetsizliktir yani. Ne hakkım vardır benim. Ne diye yanımda sürüklemişimdir sizi, senaryonun bunca uzağına? Neden payıma biçileni üzerime geçirip bir kenarda oturmayı becerememişimdir? Kural kitabı oradadır. Her isteyenin ulaşabileceği kadar yakında. Her kafanın, benimkinin bile alabileceği kadar sade.

Anlıyor musunuz?

Yara izleriyle övünen adamların devri sona ermiştir. Bilardo salonları, kelebek akrobasisi ve yumurta poşetlerini renklendiren yapıştırıcılarla beraber, çöküp gitmiştir. Nasıl haberdar olmadığımı sorarsınız kendi kendinize? Nasıl sıkışıp kalmışımdır o kokuşmuş hikayelerin içinde? Öğrenci değişim programlarının, tezsiz yüksek lisansların, ünvanda yükselme sınavlarının, fotoğraf kurslarının, yaratıcı yazarlık atölyelerinin ve doğa yürüyüşlerinin gerçekliğiyle yeniden tanımlanmış, sarılıp sarmalanmış, arındırılıp parlatılmış bir alemde, sizin aleminizde, bütün bu olan bitenin sahiciliğinden şüpheye düşmek hakkınızdır. O yüzden, bir kapanıp bir açılır terbiyeli ağızlarınız. Göz kapaklarınız titreşir. Parmaklarınız kıpırdanır. Bir yerlerde bir düğme olmalıdır, öyle değil mi? Sistemimi yeniden başlatmanıza olanak tanıyacak bir düğme. Sonra? Sonra normale dönecektir her şey. Sağlı sollu tokatlar patlatabilirim suratlarınıza siz böyle düşünmeye başladığınız zaman. Kulak diplerinizden omurilik soğanlarınıza dek sarsılırsınız ondan sonra. Ufak, ufacık bir kıvılcım yakalar gibi olurum işte ben o tokatların ardından gözlerinizde. Umutlanırım. Sahiden. Belki derim kendi kendime. Belki de halen yastığının altında tabancasıyla uyumaya devam eden bir ermişle beraberimdir şu an? Üzerinizdeki baskıyı hafifletirim ki elinizi uzatıp alabilesiniz silahınızı. Namluyu çenemin altına dayayıp çekebilesiniz tetiği. Nihayet! Tüm hücrelerimle dile gelir diye nihayet diye haykırırdım öyle olsaydı. Yüreğim bayram yerine döner, kasıklarım karıncalanırdı. Nihayet! Ama dediğim gibi, kısacıktır. Birkaç nefeslik bir kutlamadır bu. Sonra yine hayal kırıklığı.

Anlıyor musunuz?

Bir kaplan. Nerede olursa olsun bir kaplandır. Yanılıyor muyum? Bir kaplan sırf üzerine takım elbise geçirdiniz diye kaplan olmaktan vaz geçebilir mi? Dönüşebilir mi başka bir şeye? Sadece işinize geldiği gibi yaşayabilesiniz diye tüm köşe başlarına çivilediğiniz tabelaları takip edebilir mi o? Korkar mı kaybolmaktan? Düşünebilir mi birkaç saniye ötesini sizin düşündüğünüz gibi? O sadece tepki verir. Anın sınırsızlığı içinde, ağzını ne kadar büyük açarsa o kadar iyidir. Siz zavallı kaplan terbiyecilerinin umursadığı hiçbir şeyi umursamadan. Bir kaplanın yönetmesi gereken bir gösteri var mıdır? O kendi kendinin seyircisi olmaktan başka bir şeyle yazgılanmamıştır.  Şu anda ilkelerinizi eşlerinizin sıcacık çamaşırlarına sarıp götünüze sokabilirim. Ama siz, yine de çekecek bir tetik bulamazsınız. Hiçliğin rahminden dünyaya düşen yırtıcılar için yazılmamıştır çünkü kanunlarınız.  Teslim olmak zorunda kalırsınız. Çünkü kaplan, her türlü sebep sonuç zincirinin ötesindedir. İblisi dışarıda tutmak için çizdiğiniz çemberin tam da üzerinde gezinir yumuşacık adımlarıyla. Alyanslarınızın, diplomalarınızın, liderlik becerilerinizin, dolma kalemlerinizi, doğa dostu otomobillerinizin, apartman dairelerinizin, plak koleksiyonlarınızın, önünde dikilip fotoğraf çektirdiğiniz kitaplıklarınızın, dünya görüşlerinizin, yabancı dil sertifikalarınızın ve evcil hayvanlarınızın ve sosyal sorumluluk projelerinizin ve tapındığınız ilahlarınızın ötesinde bir tohum patlıyor zihnimde. Kristal öfke çakıyorum her sabah damarlarımdan içeriye. Aydınlanıyorum. Dönüşüyorum.

Anlıyor musunuz?

Buradayım. Saçlarım, parmaklarım, dişlerim ve taşaklarımla. Ve siz. Siz de buradasınız. Dizlerimin altında. Kostümlerinizden kurtulduktan sonraki güçsüzlüğünüzle. Farkında mısınız? Kendi çizdiğiniz sınırların içinde, yapabileceklerinizin ve yapamayacaklarınızın sahte bilgeliğiyle silahlanmış halde dört dönüyorsunuz. Arıyorsunuz. Kokluyorsunuz. Sesleniyorsunuz. Dişlerinizi geçirebileceğiniz kadar yumuşağını. Ezebileceğiniz kadar güçsüzünü. Emredebileceğiniz kadar sessizini. Buluyorsunuz da. Ah, nasıl aydınlanıyor o zaman suratınız. Görebilseniz keşke. Göremiyorsunuz. Göremediğiniz için tahammül edebiliyorsunuz kendinize. O sayede devam edebiliyorsunuz kendi hastalıklı evreninizde peygambercilik oynamaya. O yüzden sürekli yeni müritler arıyorsunuz kendinize. Cahiller. İlahi mesajı alıp sonsuzlukla dolup taştıktan sonra kafasına sıkmak yerine koyun ağıllarında titreşen baldırı çıplaklara koşan peygamberlere iman etmelerini öğütlüyorsunuz çevrenizde toplanmış kayıp ruhlara. Samimiyetsiz orospu çocukları sizi!

Anlıyor musunuz?

Tekrarlıyorum. Buradayım. Saçlarım, parmaklarım, dişlerim ve taşaklarımla. Beni yerleştirdiğiniz bu yatakta oturuyorum. Kendi vahiylerimin peşinden yürüyüp kendi deliliğimi parlatıyorum. İman etmiyorum. Başka bir şeye dönüşmüyorum. Gözlerimi kaçırmıyorum. Değiştirmeye, kurtarmaya, kandırmaya çalışmıyorum. Sadece geldiği gibi kabul ediyorum. Bırakıyorum, tedavi etmeye çalışın beni. Sigaralarımı alın elimden. Yanıklarıma krem sürün, yaralarımı temizleyin, tırnaklarımı kesin. Ben yine de sırt üstü uzanıp gözlerimi tavana diktiğim an kendimin farkına varabiliyorum nasıl olsa. Yeniden ve yeniden ve yeniden. Çirkinleşebilirim, anlıyor musunuz? Öyle keskin, öyle renkli, öyle götünüzün yemeyeceği biçimde çirkinleşebilirim ki hem de…

Çünkü farkındayım, burada olduğumun. O yüzden, sizin aksinize, yürüyüp gitmek için ışığın yeşile dönmesini beklemek zorunda değilim.


pazar ayinleri – 4. mektup – ölümcül küçükler üzerine
pazar ayinleri – 3. mektup – cepheden sağ dönen piyadeler üzerine
pazar ayinleri – 2. mektup – eve dönmek üzerine